GCC-TẠP CHÍ HAWA SỐ 89: TÍCH HỢP CÁC GIẢI PHÁP THÔNG MINH TRONG MỘT NHÀ MÁY THÔNG MINH